Parashah #50: Ki Tavo

Ki Tavo – Deuteronomy 26:1 – 29:8